Stanovy

sportovního klubu

Horolezecký klub Lokomotiva Brno

I. Základní ustanovení
II. Poslání a cíle
III. Orgány SK
IV. Společné zásady členství
V. Práva a povinnosti členů

I. Základní ustanovení

1. Tělovýchovný sportovní klub – Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujících tělovýchovu, horské sporty, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. 2. Sídlem SK je : Sekretariát TJ Lokomotiva Ingstav Brno, Horákova 7, Brno, 616 00

II. Poslání a cíle

1. Základním posláním SK je :

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet možnosti sportovního – horolezeckého vzdělávání veřejnosti, zejména mládeže,

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností,

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f) hájit zájmy členů sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

III. Orgány SK

1. Orgány SK jsou :

a) valná hromada

b) výkonný výbor

c) revizní komise

2. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

3. Valná hromada zejména :

a) rozhoduje o zániku SK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,

b) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice SK,

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK,

d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je dvouleté, pakliže valná hromada nerozhodne o jejich odvolání nebo odvolání jejích členů,

e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a veškeré rozdělení prostředků v SK,

f) stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období,

g) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SK.

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Valná hromada oddílu je vždy svolána elektronickou, popřípadě písemnou formou. Všichni členové oddílu budou o konání valné hromady informováni minimálně tři týdny předem.

5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Počet členů výkonného výboru musí být lichý, nejméně pět členů. VV je svoláván podle potřeby na podnět předesedy, nejméně však jednou za tři měsíce. Výkonný výbor může být svolán i na podnět člena VV.

7. Výkonný výbor zejména :

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost SK,

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,

e) spolupracuje se sportovními svazy,

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,

g) k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

IV. Společné zásady členství

1. Členem SK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Výši členských příspěvků stanovuje výkonný výbor a schvaluje valná hromada.

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

4. Registrací člena v SK dává člen souhlas s nakládáním s osobními údaji pro organizační potřeby SK, tělovýchovné jednoty a ČHS.

V. Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů SK jsou :

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci SK jako celku a to za podmínek Stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK závazně přijaty,

b) účastnit se všech dostupných akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo, anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech SK,

d) účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,

e) volit a být volen od 18ti let věku do všech volených orgánů SK.

2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

a) dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní etické a mravní normy sportovce,

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SK,

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,

d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3. Řádné členství zaniká :

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností; o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím; o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,

d) úmrtím člena či zánikem SK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

VI. Majetek SK a hospodaření

1. Zdrojem majetku SK jsou zejména :

– příspěvky členů SK,

– příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

– příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

– příspěvky a dotace od sportovních svazů,

– státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

– majetek převedený do vlastnictví SK členem SK .

2. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis SK.

4. Vlastní hospodářská činnost SK se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jeho případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK .

VII. Jednání jménem SK

Jménem SK jedná vždy pouze člen VV SK pověřený k tomu výkonným výborem SK.

V ………………………. dne …………………….

Napsat komentář